• کسی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف میکند مانند کسیست که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف کند ... هنری فورد
  • ساده‌اش کنید و ماندگار. کاری کنید نگاه کردن به آن جذاب باشد. کاری کنید خواندنش سرگرم‌کننده باشد ... لئو برنت
  • هیچکس تبلیغات را نمی خواند. مردم فقط چیز هایی را می خوانند که برایشان جالب باشد و گاهی آن یک تبلیغ است ... هاوارد گاسیج

معرفی رسانه عرفا

کانــون تبلیغــات و مشــاورین عرفــا در طــول دو دهــه فعالیــت اجرایــی در حــوزه تبلیغــات محیطــی فرودگاههــای بــزرگ کشــور و نیــز مشــارکت در ســاخت پــل هــای عابرپیــاده و جاپارکهــای مکانیــزه توانســته اســت خــود را بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن شرکــت هــای داخلــی معرفــی نمایــد و بسـتری مناســب بــرای جــذب آگهــی هــای تولیــدات داخلــی و خارجــی را در راســتای توســعه تجــارت پایــدار فراهــم آورد.

اخبار داخلی

سه شنبه
27 فروردین
1398

لزوم ارتقای بانک اطلاعاتی حوزه تجاری صنعت هوایی ...

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سال جاری اقدام به ارتقای بانک اطلاعاتی حوزه تجاری صنعت هوایی ایران می‌کند. ...

اخبار خارجی

یکشنبه
25 فروردین
1398

بزرگ‌ترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد ...

بزرگ‌ترین هواپیمای جهان پس از سال‌ها کار بر روی آن روز شنبه ۲۴ فروردین بر فراز بیابانی واقع در شمال لس‌آنجلس آمریکا برای اولین بار پرواز کرد. ...